Překlad z ČJ do NJ (Mgr. Vítězslav Kružík)

MILOSLAV BRTNÍK – LIDOVÁ PÍSEŇ HORÁCKA A PODHORÁCKA

Zdrojový text

Resumé

Disertační práce se zabývá tématem analýzy lidových písní z archivu Miloslava Brtníka. Autor předkládá komplexní hudební analýzu lidových písní inspirovanou analytickým systémem Lubomíra Tyllnera a Zdeňka Vejvody. Ke statistickému výzkumu jsou použity písně sebrané Miloslavem Brtníkem, publikované v knize Zpěvník horáckých písní po lidech sebraných, vydané v roce 2004. Analýza statisticky porovnává a následně definuje 284 písní z 21 hudebních hledisek (např. počet taktů, originální tónina, stupeň prvního a posledního tónu, ambitus, stupeň nejnižšího a nejvyššího tónu, výskyt legata či ligatury, tempová označení, forma písně). Druhá část analýzy se zabývá zpěváky, tedy Brtníkovými zdroji. Zdroje jsou zkoumány z pohledu počtu konkrétních osob a jejich písní, roku a místa sběru. K analýze byl využit tabulkový editor MS Excel.

Teoretická část disertační práce se věnuje definování lidové písně a její typologie. Současně se zde nachází podkapitola věnovaná dvojjazyčným písním, označovaných jako makarónské písně, neboli mišlíd. Díky vícenárodnostnímu soužití ve městě Jihlava a jeho okolí se i v této sbírce objevují písně ovlivněné Jihlavským ostrovem, případně židovskou menšinou. Po definování horácké písně následuje vymezení oblasti Horácko a Podhorácko (mluva na Horácku, typické tance, kroje, hudba, soužití národností a významní sběratelé hudebního folkloru).

Předmětem disertační práce je život a dílo sběratele Miloslava Brtníka, jeho tvorba a úspěchy. Se jménem „Míla Brtník“ se často spojuje hudební unikát v podání typických horáckých nástrojů zvaných skřipky. Skřipácké hudbě a jejímu vzniku je věnována celá kapitola.

Práce obsahuje tabulky se statistickými údaji. V analytických podkapitolách jsou dále popsány notové zápisy písní a jejich anomálie. V přílohách nevázaných v práci se nachází celý analytický soubor a videa věnovaná skřipácké hudbě na Jihlavsku a osobnosti Miloslava Brtníka.

Cílem disertační práce „Miloslav Brtník – Lidová píseň Horácka a Podhorácka“ Mgr. Vítězslava Kružíka je poskytnout informace o méně známé folklorní oblasti. Hudební rozbor probíhá v kontextu aplikace teoretických hudebních znalostí, jakož i nehudebních aspektů lidové písně.

Klíčová slova:

Miloslav Brtník, Horácko, Podhorácko, lidová píseň, hudební analýza, Jihlavský ostrov, folklor.

Překlad

Resumé

Diese Dissertation befasst sich mit dem Thema der Analyse von Volksliedern im Archiv von Miloslav Brtník. Autor legt hier komplexe Musikanalyse von Volksliedern vor, die vom analytischen System von Lubomír Tyllner und Zdeněk Vejvoda inspiriert wurde. Zur statistischen Forschung sind die von Miloslav Brtník gesammelten Lieder verwendet, publiziert im Buch Zpěvník horáckých písní po lidech sebraných, Erscheinungsjahr 2004. In der Analyse werden 284 Lieder unter 21 Standpunkten statistisch vergleicht und folglich definiert (z. B. Zahl der Takte, originelle Tonart, Stufe des ersten und letzten Tons, Ambitus, Stufe des niedrigsten und höchsten Tons, Vorkommen von legato oder ligatura, Tempobezeichnung, Form des Lieds). Der zweite Teil der Analyse beschäftigt sich mit Sängern, also mit Quellen von Brtník. Die Quellen werden unter dem Kriterium der Zahl von konkreten Leuten und deren Lieder, des Jahres und des Ortes untersucht, wo sie gesammelt wurden. Zur Analyse wurde MS Excel benutzt.

Der theoretische Teil dieser Dissertation wird der Definition vom Volkslied und dessen Typologie gewidmet. Zugleich befindet sich hier auch das Unterkapitel, das sich mit zweisprachigen Liedern befasst, die als sog. makkaronische Lieder bezeichnet werden. Dank dem Zusammenleben von mehreren Nationalitäten in der Stadt Jihlava und der Umgebung erscheinen in dieser Sammlung auch Lieder, die von der Iglauer Sprachinsel, bzw. der jüdischen Minderheit beeinflusst sind. Nach der Definition von „horácká píseň“ folgt auch die Abgrenzung der Region „Horácko“ und „Podhorácko“ (die Sprache in dieser Region, typische Tänze, Trachten, Musik, Zusammenleben von Nationalität und bedeutende Sammler der Musikvolkskunst).

Das Thema der Dissertation ist Werk und Leben des Sammlers Miloslav Brtník, seine Schöpfung und Erfolge. Mit dem Namen „Míla Brtník“  wird oft musikalisches Unikat in der Wiedergabe von typischen Instrumenten aus der Gegend „Horácko“, sog. skřipky (Vieille) verbunden. Der Musik mit „skřipky“ und ihrer Entstehung wird ein ganzes Kapitel gewidmet.

Die Arbeit enthält Tabellen mit statistischen Angaben. In den analytischen Unterkapiteln werden weiter Notation von Liedern und ihre Anomalien beschrieben. In den freien Anlagen befinden sich ganze analytische Datei und Videos, die der Musik von „skřipky“ in der Region Jihlava (Iglau) und der Persönlichkeit Miloslav Brtník gewidmet werden.

Ziel der Dissertation „Miloslav Brtník – Lidová píseň Horácka a Podhorácka“  von Mgr. Vítězslav Kružík ist über ein weniger bekanntes Volkskunstgebiet zu informieren. Die Musikanalyse wird im Kontext der Anwendung von theoretischen Musikkenntnissen, sowie auch von anderen Aspekten des Volkslieds realisiert.

Schlüsselwörter:

Miloslav Brtník, Region „Horácko“, Region „Podhorácko“, Volkslied, Musikanalyse, Iglauer Sprachinsel, Volkskunst.