Překlad z NJ do ČJ (Alfanametal Tršice)

NÁVOD K OBSLUZE INDUKČNÍ TAVICÍ PECE

Zdrojový text

5.2.2 ENTFERNUNG VON SCHLACKEN

Das Entfernen von Krätze oder Schlacken von der Auskleidung des Induktionsofens ist aus mehreren Gründen sehr wichtig.

WARNUNG DAS NICHTBEFOLGEN DIESER SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DAS ENTFERNEN VON SCHLACKEN KANN ZU EINER EXPLOSION MIT ERNSTHAFEN VERLETZUNGEN DES PERSONALS FÜHREN.

 • Es ist offensichtlich, dass das Entfernen von Schlacken die Übernahme unerwünschter Materialien von vorhergegangenen Schmelzen, die die Legierung verunreinigen, verhindert  und zu saubereren Abgüssen führt. Hinzu kommt, dass die Schmelzrate und die Effizienz des Induktionsofens, die eine Funktion des Verhältnisses des Baddurchmessers  zum Spulendurchmesser sind, auf einem höheren Stand gehalten werden, wenn das Bad dem Gesamtdurchmesser entspricht, für den die Spule entworfen wurde.
 • Das Entfernen von Schlacken wird die Haltbarkeit der Auskleidung verbessern, da Schlacken Metall in der Auskleidung festhalten können und zu heißen Stellen führen, die wiederum Schäden an der feuerfesten Auskleidung verursachen. Dies kann auch zu einer ungewöhnlichen aber gefährlichen Reaktion führen, die das Metall zum Ausbrechen oder Überkochen über den oberen Ofenrand bringt.
 • Beim Schmelzen mit leitfähigen Schmelztiegeln ist es unbedingt notwendig, dass die Schmelztiegel sauber gehalten werden. Krätze- oder Schlackenansätze auf dem Schmelztiegel können zu Überhitzung des Schmelztiegels führen.
 • Im Fall eines frei stehenden Schmelztiegels kann Überhitzung zu Rissen oder Abplatzen führen, was einen Durchbruch verursachen kann.
 • Im Fall der Installation eines Schmelztiegels mit Füllmaterial können Krätze- oder Schlackenansätze zu einer Überhitzung des Schmelztiegels an einigen Punkten führen, was eine Reaktion zwischen dem Schmelztiegel und dem feuerfesten Füllmaterial auslösen kann. Diese Reaktion kann dazu führen, dass das Metall vom Ofen geschleudert wird und Mitarbeiter oder Zuschauer verletzt.
 • In jedem Fall ist eine Überhitzung des Schmelztiegels gefährlich und wird die Haltbarkeit des Schmelztiegels verringern und möglicherweise zu Verletzungen führen.
 • Die Stromversorgung muss abgeschaltet werden, wenn der Bediener das Schmelzbad mit einem elektrisch leitfähigem Werkzeug berühren muss, zum Beispiel Werkzeug zum Abschlacken, Temperaturfühler, Pfanne zur Probenentnahme usw.
 • Bediener müssen zum Abschlacken, zur Probenentnahme, zur Messung der Temperatur usw. strapazierfähige und nichtmetallische Gießereihandschuhe tragen.

Překlad

5.2.2  ODSTRANĚNÍ STRUSKY

Odstranění seškrabek nebo strusky z vyzdívky indukční pece je důležité z více důvodů.

VAROVÁNÍ  ZANEDBÁNÍ TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ STRUSKY MŮŽE VÉST K EXPLOZI S VÁŽNÝMI ZRANĚNÍMI PERSONÁLU.

 • Je zřejmé, že odstranění strusky zabraňuje přimíchání nežádoucích materiálů z předchozí tavby, které znečišťují vsádku, a vede k čistším odlitkům. K tomu ještě je na vyšší úrovni míra tavby a efektivita tavicí pece, které jsou funkcí poměru průměru tavné lázně k průměru cívek, když lázeň odpovídá celkovému průměru, který je navržen pro cívku.
 • Odstranění strusky zlepší trvanlivost vyzdívky, protože struska může zachycovat ve vyzdívce kov a vede k příliš horkým místům, které opět způsobují škody na ohnivzdorné vyzdívce. Toto může vést k neobvyklé, ale nebezpečné reakci, která přivede kov k vylití nebo vykypění přes okraj pece.
 • Při tavení pomocí vodivých tavicích nádob je bezpodmínečně nutné, aby tavicí nádoby byly udržovány čisté. Usazeniny strusky nebo seškrabek na tavicí nádobě mohou vést k přehřátí tavicí nádoby.
 • V případě volně stojící tavné nádoby může přehřátí vést k trhlinám nebo odprýskávání, což může způsobit protržení.
 •  V případě instalace tavicí nádoby s plnivem mohou usazeniny strusky nebo seškrabek vést k přehřátí tavicí nádoby na některých bodech, což může spustit reakci mezi tavicí nádobou a ohnivzdorným plnivem. Tato reakce může vést k tomu, že kov bude z pece vymrštěn a pracovníci nebo diváci budou zraněni.
 • V každém případě je přehřátí tavicí nádoby nebezpečné a sníží životnost tavicí nádoby a možná povede ke zraněním.
 • Napájení musí být vypnuto, když se obsluha musí taveniny dotknout vodivým nářadím, např. nástrojem k odstranění strusky, teploměrem, pánví k odebrání vzorku apod.
 • Obsluha musí k odstranění strusky, měření teploty atd. použít odolné a nekovové slévárenské rukavice.

Zdrojový text

4 REAKTANZSPULE

Die Reaktanzspule verzögert den Stromaufbau, der bei fehlerhaften Bedingungen vorkommt, und ermöglicht es den Trennschaltern, zu öffnen und den Schaltkreis zu trennen, lange bevor die Stromstärke Werte erreicht, die SCRs und Dioden beschädigen würden.

Die Entladediode oder die Entladedioden, die in Reihenschaltung über den Filterkondensatoren angeschlossen sind, führen während des normalen Betriebes keinen Strom, weil sie mit einer Sperr-Vorspannung versehen sind, indem ihre Anode an die negative Sammelschiene und ihre Kathode an die positive Sammelschiene angeschlossen ist. Sie bieten jedoch einen Entladungsweg mit geringer Impedanz, falls eine umgekehrte Ladung über den Kondensatoren auftritt.

5.5      WECHSELRICHTER

Der in diesem Abschnitt beschriebene Wechselrichter besteht aus den Komponenten der Umwandlertafelbaugruppe. Dies ist die Systemschaltung, die benötigt wird, um Gleichstrom in Mittelfrequenz-Wechselstrom umzuwandeln und um den Mittelfrequenz-Wechselstrom, der in diesem Induktionsschmelzsystem verwendet wird, zu regeln.

5.5.1 WECHSELRICHTER – SCR-FUNKTIONEN

Abbildung 15 zeigt ein vereinfachtes Schaltbild des Wechselrichters, bei dem die Eingangsleistung des WS-GS-Wandlungsabschnitts durch eine Gleichstromquelle und der Ausgangsschaltkreis durch konzentrierte Widerstand-, Kondensator- und Spulenschaltelemente ersetzt wurde.

Nehmen Sie als erste Näherung an, dass die SCR’s perfekte Schalter sind, d.h., dass sie sofort von unendlichem Widerstand zu einem Widerstand von Null (d.h., von offen nach kurzgeschlossen) wechseln können. Durch Auslösen von SCR Nr. 1 (SCR wird leitend) in bestimmten Intervallen und gleichzeitiges Auslösen von SCR Nr. 2 in anderen Intervallen mit derselben Wiederholungsrate kann eine mit den SCR-Triggern zusammenhängende Wechselspannungs-Rechteckwelle erzeugt werden. Dies ist in Abbildung 16 dargestellt.

Překlad

5.4 REAKTANČNÍ CÍVKA

Reaktanční cívka zbrzdí vznik proudu, který se objevuje při chybných podmínkách, a umožní jističům se otevřít a rozpojit elektrický obvod dlouho předtím, než proud dosáhne hodnoty, která by mohla SCR a diody poškodit.

Vybíjecí dioda nebo diody, které jsou v sériovém obvodu zapojeny nad filtračními kondenzátory, nevedou během normálního provozu žádný proud, protože jsou vybaveny blokovači předpětí, přičemž jejich anoda je připojena na zápornou sběrnici a jejich katoda na kladnou sběrnici. Nabízejí možnost vybití s malou impedancí v případě, že se vyskytne opačné nabití nad kondenzátory.

5.5 MĚNIČ

Měnič popisovaný v tomto oddíle se skládá z komponentů skupiny panelu transformátoru. Toto je systémový obvod, který je potřeba k přeměně stejnosměrného proudu ve středofrekvenční střídavý proud a k regulaci tohoto proudu, který se používá v tomto indukčním tavicím systému.

5.5.1 MĚNIČ – FUNKCE SCR

Obrázek 15 ukazuje zjednodušené schéma zapojení měniče, u kterého byl nahrazen příkon na vstupu části transformátoru střídavého – stejnosměrného proudu pomocí zdroje stejnosměrného proudu, a obvod na výstupu pomocí spínacích elementů odporu, kondenzátoru a cívky.

Pro první seznámení si vezměte, že prvky SCR jsou perfektní spínače, tzn., že se mohou okamžitě přepnout z nekonečného odporu do nulového odporu (tzn. z otevřeného do zkratovaného). Pomocí vypínání SCR č. 1 v určitých intervalech a současného vypnutí SCR č. 2 v jiných intervalech se stejnou mírou opakování může být vytvořena pravoúhlá vlna střídavého napětí související se spouštěcími SCR. Toto je zobrazeno na obrázku 16.