Překlad z ČJ do NJ (Alfanametal Tršice)

NÁVODKA NA KAPILÁRNÍ ZKOUŠKU

Zdrojový text

Barevná kapilární zkouška (dále jen kapilární zkouška) slouží k vyhledávání vnitřních vad odlitků (vměstky, staženiny, póry, trhliny, praskliny, studené spoje), které jsou otevřeny směrem k povrchu. Umožňuje vyhledávat tyto vady při jejich současném odbrušování. Vybroušené vady, které nepřekračují povolený rámec, lze opravit zavařením.

Překlad

Farbeindringprüfung (weiter nur FE-Prüfung) dient zum Aufsuchen  von Innen-Gussfehlern (Einschlüsse, Gießlunker, Poren, Risse, Kaltgüsse), die in Richtung zur Oberfläche offen sind. Sie ermöglicht diese Fehler aufzusuchen, während sie abgeschliffen werden. Die abgeschliffenen Fehler, die nicht die erlaubte Grenze überschreiten, kann man mittels Einschweißen reparieren.

Zdrojový text

6/ Způsob provádění kapilární zkoušky

6/1 Návodka pro zkoušku

Je-li smluvně ujednáno, musí být před započetím penetrační zkoušky stanoven postup formou psané návodky.

6/2 Čištění povrchu před kapilární zkouškou

Kapilární zkoušku je možno provést pouze na povrchu zbaveném rzi, strusky, okují, laku, oleje či jiné mastnoty a to mechanickou a/nebo chemickou metodou. Je-li k čištění použito tryskání či broušení smirkovými plátny (nevhodné postupy před penetrační zkouškou), je nutno mít na zřeteli nebezpečí uzavření povrchových vad překrytím či zatemováním. Je-li nutno tohoto se zcela vyvarovat, musí být zkoušené plochy před zkouškou omořeny.

Překlad

6/ FE-Prüfverfahren

6/1 Arbeitsanweisung der Prüfung

Wenn es im Vertrag abgemacht ist, muss noch vor dem Beginn der FE-Prüfung das Verfahren in der schriftlichen Form der Arbeitsanweisung festgestellt werden.

6/2 Reinigung der Oberfläche vor der FE-Prüfung

Die FE-Prüfung kann man nur auf der Oberfläche durchführen, die frei von Rost, Schlacke, Sinter, Lack, Öl oder anderem Fett, und auf der mechanischen und/oder der chemischen Weise. Wenn zu dieser Reinigung Strahlung oder Schleifen mit Schmirgelplatten verwendet wurden (ungeeignete Vorgänge vor der FE-Prüfung), muss man auf Gefahr der Schließung von Oberflächenfehlern durch Überdeckung oder Verstemmen achten.  Falls es nötig ist dieses vorzubeugen, müssen die geprüften Flächen vor der Prüfung geätzt werden.